POLÍTICA DE PRIVACITAT 

A través del present avís, “Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.” (d’ara endavant “SGAB”), informa als usuaris de la web www.josocblau.cat, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i altra normativa d’aplicació, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “SGAB” les dades personals que els són sol·licitades motivat per la sol·licitud d’informació sobre les accions que es comuniquen.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “SGAB” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l’usuari/interessat seran tractats atenent a les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: “Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.”, amb domicili al carrer Passeig De La Zona Franca, 48, 08038 de Barcelona, amb número de CIF A08000234, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al full núm. M 661879 del llibre de Societats. Correu electrònic de contacte contacte@josocblau.cat

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats:

– Donar resposta a les peticions realitzades per l’interessat.

– Manteniment de la relació que si escau s’estableixi.

– Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixi contractar.

– Comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l’interessat no sol·liciti la seva supressió o siguin necessaris per a les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

En l’actualitat no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sobre la base de les seves dades personals. En el cas en què en un futur s’anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es demanarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les seves dades personals ha estat consentit per vosté de forma prèvia i expressa. Amb caràcter previ se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat. Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en el present document.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les seves dades no seran cedides tret que sigui estrictament indispensable per al compliment de les finalitats anteriorment especificades o obligació legal. Igualment, les seves dades tampoc seran transferides a països fora de la Unió Europea tret que fos indispensable per al compliment de les finalitats i vosté ens autoritzi de forma prèvia i expressa.

Drets dels interessats:

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a “SGAB” (Passeig De La Zona Franca, 48, 08038 de Barcelona); mitjançant correu electrònic a contacte@josocblau.cat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena.

Els drets dels interessats són: d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, és:

Dret d’accés (art. 15 del Reglament General de Dades):

 1. L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació:
  a) les finalitats del tractament
  b) les categories de dades personals que es tractin
  c) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals, en particular destinataris en tercers o organitzacions internacionals
  d) de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
  i) l’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament
  f) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
  g) quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
  h) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, al fet que es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

2.- Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l’interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència.

3.- El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per l’interessat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l’interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faciliti d’una altra manera, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú.

Dret de rectificació (art. 16 del Reglament General de Dades):

L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (art. 17 del Reglament General de Dades):

1.- L’interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) les dades personals encara que no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d’una altra manera
b) l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basi en un altre fonament jurídic

c) l’interessat s’oposi al tractament de conformitat a l’article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l’interessat s’oposi al tractament conforme a l’article 21, apartat 2
d) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
e) les dades personals hagin de suprimir-se per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament
f) les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació esmentats en l’article 8, apartat 1

2.- Quan el responsable hagi fet públic les dades personals de les quals l’interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d’adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades o a qualsevol còpia o replica dels mateixos.

3.- Aquest dret es veurà limitat per altres drets tals com el dret a la llibertat d’expressió i informació, pel compliment d’alguna obligació legal, o quan existeixin raons d’interès públic.

Dret a la limitació del tractament (art. 18 del Reglament General de Dades):

1.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
a) l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar l’exactitud dels mateixos
b) el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
c) el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
d) l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat

2.- Quan el tractament de dades personals s’hagi limitat en virtut de l’apartat 1, aquestes dades solament podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l’interessat o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat membre.

3.- Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament conforme a l’apartat 1 serà informat pel responsable abans de l’aixecament d’aquesta limitació.

Dret d’oposició (art. 21 del Reglament General de Dades):

1.- L’interessat tindrà dret a oposar-se a qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el que es disposa en l’article 6, apartat 1, lletres i) o f), inclosa l’elaboració de perfils sobre la base d’aquestes disposicions. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

2.- Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, l’interessat tindrà dret a oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que li concerneixin, inclosa l’elaboració de perfils en la mesura en què estigui relacionada amb el citat màrqueting.

3.- Quan l’interessat s’oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats.

4.- Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l’article 89, apartat 1, l’interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que li concerneixin, tret que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada per raons d’interès públic.

Dret de portabilitat de dades (art. 20 del Reglament General de Dades):

1.- L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al que els hi hagués facilitat, quan:
a) el tractament estigui basat en el consentiment conforme a l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conforme  a l’article 6, apartat 1, lletra b), i
b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

2.- En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d’acord amb l’apartat 1, l’interessat tindrà dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

3.- L’exercici del dret esmentat a l’apartat 1 del present article s’entendrà sense perjudici de l’article 17. Tal dret no s’aplicarà al tractament que sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Obligació de notificació relativa a la rectificació o suspensió de dades personals o la limitació del tractament: El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada conforme a l’article 16, a l’article 17, apartat 1, i a l’article 18 a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà a l’interessat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

Revocació del consentiment: L’interessat, que al seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les seves dades personals, podrà igualment retirar-ho amb igual facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

L’interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Quan les dades personals vagin a ser tractades de forma posterior per a finalitats diferents, el responsable informarà a l’interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

La web de www.josocblau.cat conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per a l’interessat. “SGAB” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, per la qual cosa l’interessat accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Si té algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, es pot dirigir a nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça: contacte@josocblau.cat

“Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.”

Tots els drets reservats

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

El titular d’aquesta website és “Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A”, amb domicili al carrer Passeig De La Zona Franca, 48, 08038 de Barcelona, amb número de CIF A08000234, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al full núm. M 661879 del llibre de Societats. Correu electrònic de contacte contacte@josocblau.cat

La informació continguda a wwwjosocblau.cat constitueix un servei d’informació de les diverses actuacions que desenvolupa “JOSOCBLAU” ofertes per “Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A” (d’ara endavant “SGAB”) dins de l’àmbit de la comunicació d’accions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.josocblau.cat exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.josocblau.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “SGAB”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “SGAB” de conformitat amb el que es disposa en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “SGAB”.

“SGAB” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “SGAB”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “SGAB” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades i altra normativa que resulti d’aplicació relativa a la protecció de dades.

Les Dades Personals que recull “SGAB” en els diferents tipus de formularis seran tractats amb la finalitat de donar resposta a la sol·licitud realitzada per l’interessat, així com per al manteniment de la relació que si escau s’estableixi i la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que decideixi contractar.

Per a una informació més detallada quant a la Protecció de Dades, haurà d’accedir a la nostra “Política de Privacitat”

“SGAB” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

DADES A XARXES SOCIALS

“JOSOCBLAU” disposa de perfils en diferents xarxes socials, per la qual cosa hem d’advertir a l’usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils seran coneguts per tots aquells usuaris que també interactuin en aquest perfil o que simplement ho consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de “JOSOCBLAU” són públics. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en els perfils de “JOSOCBLAU” serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a “JOSOCBLAU”, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no danya o ofèn a tercers.

“SGAB” només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l’usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“SGAB” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “SGAB” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La web de “JOSOCBLAU” conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. “SGAB” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“SGAB” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la web www.josocblau.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“SGAB” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per “SGAB”, i en defecte d’això els enllaços que s’estableixin a aquesta web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

“SGAB” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer a tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic contacte@josocblau.cat

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos a la web www.josocblau.cat.

RESERVA

“SGAB” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

“SGAB” es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

“Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.”

Tots els drets reservats