BASES LEGALS DELS CONCURSOS #JOSOCBLAU

Setembre 2019

Participació mitjançant el perfil a Instagram josocblau i el compte de Twitter @josocblau

DADES DE L’EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., amb domicili social al Passeig De La Zona Franca, 48, 08038 de Barcelona amb CIF: A08000234, organitza sota el nom #josocblau, una promoció comercial consistent en concursos setmanals disponibles en el perfil a Instagram josocblau i el compte de Twitter @josocblau entre les dates 16 de setembre de 2019 fins a la finalització del programa Joc de Cartes de TV3.

DADES BÀSIQUES DE LA PROMOCIÓ

La promoció “#josocblau” es dirigeix exclusivament als usuaris del perfil “Jo Soc Blau” a Instagram i el compte de Twitter, que siguin persones físiques, majors de 18 anys, residents als territoris d’emissió del programa de televisió Joc de Cartes i que compleixin amb els requisits establerts a les bases legals del concurs (d’ara endavant, les Bases), que s’inclouen a continuació.

La participació en la promoció és gratuïta i no implica per part dels usuaris i consumidors l’adquisició onerosa de productes o serveis de l’Empresa organitzadora.

La promoció es regeix pel que es disposa en aquestes Bases, en la política de concursos i promocions d’Instagram i Twitter i en el dret espanyol que resulti d’aplicació.

Instagram i Twitter no patrocina, avala ni administra, de manera alguna, cap de les nostres promocions, ni està associat a cap d’elles.

BASES

  1. PREMIS

Els participants en el concurs realitzat a través dels comptes d’Instagram i Twitter “Jo Soc Blau”, podran optar a guanyar un premi sostenible cada setmana. –

El premi obtingut en la promoció serà personal i intransferible, per la qual cosa l’usuari que guanyi en el concurs no podrà designar a una altra persona com a receptora del mateix. L’usuari guanyador no podrà, en cap cas, sol·licitar un canvi o alteració en l’objecte del premi guanyat.

  1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA PROMOCIÓ

2.1. Participants

Només podran participar en el concurs aquelles persones físiques, majors de 18 anys i residents al territori d’emissió del programa de televisió Joc de Cartes que siguin seguidores del perfil Instagram josocblau i el compte de Twitter @josocblau.

Els participants en el concurs hauran de tenir un perfil veritable en la plataforma Instagram o Twitter que compti, en el moment de la participació en la promoció, amb almenys 20 seguidors.

2.2. Àmbit territorial

L’àmbit territorial de la present acció promocional s’estén al territori d’emissió del programa de televisió Joc de Cartes.

2.3. Durada de la promoció

La promoció començarà dimecres 18 de setembre de 2019 i acabarà quan finalitzi el programa de televisió Joc de Cartes.

2.4. Difusió

La present promoció es donarà a conèixer als seguidors del perfil d’Instagram https://www.instagram.com/josocblau/, a través del compte de Twitter https://twitter.com/josocblau, de la página web www.josocblau.cat i perfils de xarxes socials de tercers que facin difusió dels continguts d’aquesta promoció.

  1. FUNCIONAMENT DE LA PROMOCIÓ

3.1. Sistema de participació

A través del hashtag #JoSocBlau els participants hauran de donar resposta al repte o pregunta que des dels perfils Jo Soc Blau se’ls plantegi, compartint idees o trucs  per ser més sostenible en el seu dia a dia. Passats els 6 dies de concurs, un jurat escollirà al participant que hagi aportat la millor idea. L’usuari podrà fer totes les contribucions que desitgi, sempre que respectin el criteri i valors del concurs.

El jurat estarà format per membres de l’Empresa i diferents prescriptors del món gastronòmic i periodístic.

3.2. Comunicació als guanyadors

El concurs finalitza el dimarts a les 12:00 hores del migdia. L’usuari del compte guanyador es publicarà a través d’un post en el compte @josocblau d’Instagram i de Twitter el mateix dimarts a les 18 hores de la tarda aproximadament. Amb la finalitat de contactar de manera directa i privada amb el guanyador, es demanarà al guanyador mitjançant un comentari en el mateix post de participació de l’usuari guanyador que es posi en contacte mitjançant un missatge privat a través d’Instagram o Twitter amb la finalitat de que l’empresa organitzadora pugui establir contacte amb el guanyador i fer-li arribar el premi obtingut.

3.3. Entrega del premi

Una vegada triat l’usurari guanyador, l’empresa es posarà en contacte amb ell, a l’efecte de recaptar les dades necessàries per efectuar el lliurament del premi.

En cas que aquest no respongui en el termini de tres (3) dies des de la data de contacte per part de l’empresa, aquesta contactarà als participants següents en ordre de participació per assignar-los el premi, així, la persona que no ha respost perdrà el dret al premi.

L’empresa organitzadora no es fa responsable de factors externs que impedeixin el gaudi del premi. En cas que aquest no estigui disponible, se substituirà per un altre d’igual tipus o valor.

  1. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS I DESQUALIFICACIÓ PER PART DE L’EMPRESA ORGANITZADORA

Els participants en la promoció s’obliguen a actuar de bona fe i en compliment estricte del què es disposa en aquestes Bases per assegurar que la present promoció es faci amb igualtat d’oportunitats i conforme a criteris habituals de competició. En aquest sentit, els participants s’obliguen a:

(a)    Utilitzar un perfil veritable a Instagram o Twitter.

(b)   Participar en la promoció a través d’un únic perfil. En aquest sentit, l’empresa podrà desqualificar a un usuari si es detecta una participació fraudulenta en la promoció, per exemple, a través de comptes falsos.

(c)    No accedir o intentar accedir a la promoció emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en l’aplicació.

(d)   No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari de la pàgina web, de l’aplicació, dels seus proveïdors o de tercers, o de generar missatges automatitzats.

(i)   No realitzar en els comptes associats a la promoció o a la web de l’empresa comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, continguts degradants o desqualificacions cap als productes de l’empresa, el seu equip humà o altres participants en la promoció o seguidors dels comptes o tercers. L’empresa es reserva el dret a retirar tots els continguts que siguin il·lícits o lesionin béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització. En particular, i sense perjudici del que expressament es recull a les presents Bases, els que vulnerin la dignitat de la persona, siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, nocius, amenaçadors, difamatoris, que envaeixin la privadesa d’un altre, que atemptin contra la infància i la joventut, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el parer de l’Empresa organitzadora, no resultessin adequats per a la seva inclusió el lloc web. L’empresa podrà emprendre les accions legals que consideri adequades per posar fi a aquestes lesions, incloent-se la reclamació dels danys i perjudicis causats.

L’usuari participant en la promoció accepta que qualsevol inobservança de qualsevol de les Bases constituirà un incompliment de les mateixes reservant-se l’empresa el dret de denegar o retirar a l’usuari participant que hagi incomplert, sense previ avís, la participació en el concurs o fins i tot l’accés al lloc web. L’empresa tindrà la potestat en últim lloc de poder filtrar qualsevol participació que sota el seu criteri no s’ajusti a aquestes Bases.

En cas que l’empresa detecti irregularitats amb posterioritat al lliurament efectiu del premi, es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la restitució dels premis obtinguts il·legítimament i la indemnització dels danys i perjudicis causats.

  1. FISCALITAT

Els premis objecte d’aquest concurs estan subjectes al que es disposa en la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per la qual cosa l’empresa organitzadora procedirà a realitzar la pertinent retenció o ingrés a compte, d’acord amb la legislació tributària.

  1. RESPONSABILITAT

En la mesura permesa per la legislació vigent, l’empresa no serà responsable dels següents danys i pèrdues que pogués sofrir un usuari mitjançant la seva participació en la promoció: danys directes i/o indirectes, pèrdues d’ingressos o vendes; pèrdua de negoci; lucre cessant o pèrdua de contractes; pèrdua d’estalvis previstos; pèrdua de dades; i pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina, i danys punitius.

L’empresa no assumeix responsabilitat alguna per cap error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en el funcionament o la transmissió, fallades en les línies de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat, cancel·lació del concurs o impossibilitat d’efectuar-ho. L’empresa no és responsable de cap problema o fallada tècnica de maquinari o programari a causa de problemes tècnics en Internet, en el lloc web, en l’aplicació o en la comptes de Instagram o Twitter.

L’usuari manifesta i accepta que Instagram i Twitter no patrocina, avala ni administra, de manera alguna, la promoció, per la qual cosa l’usuari eximeix a Instagram o Twitter de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués sorgir derivada de l’organització i funcionament de la promoció.

  1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

A l’efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens faciliti mitjançant la seva participació en la present promoció, facilitats per qualsevol via, seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de Societat General d’Aigües de Barcelona, S. A., amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en el concurs. En cap cas, Instagram o Twitter són responsables de la recollida de les dades esmentades.

Li informem que pot exercitar els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició de les seves dades mitjançant email a contacte@josocblau.cat

Mitjançant l’acceptació de les presents Bases, l’usuari autoritza expressament a l’empresa a utilitzar el seu nom i imatge de forma limitada exclusivament en el referit a les activitats de difusió relacionades amb el present concurs (televisió, premsa, Internet, radio) amb la finalitat de publicitar i/o divulgar el mateix, sense que tingui dret a rebre per això pagament o contraprestació. En particular, l’usuari guanyador de la promoció autoritza expressament a l’empresa a utilitzar el seu nom i imatge per comunicar el resultat del sorteig en el seu blog en el lloc web https://www.instagram.com/josocblau/ i https://twitter.com/josocblau.

Així mateix, amb l’acceptació de les presents Bases i la participació de l’usuari en la promoció, aquest autoritza a l’empresa, en cas de resultar agraciat amb el premi, a realitzar un enregistrament audiovisual sobre el seu gaudi del premi, autoritzant la difusió de l’enregistrament resultant a través dels mateixos mitjans i canals utilitzats per a la realització de la promoció.

  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquestes Bases pels interessats i la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï L’empresa. Així mateix la participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les condicions d’ús dels comptes Instagram i Twitter.

L’empresa es reserva el dret a modificar aquestes Bases o les condicions de la promoció o cancel·lar el concurs durant el desenvolupament del mateix.

  1. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

La present promoció es regirà, en tot allò no regulat en aquestes Bases, per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb la promoció serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. En el cas que l’usuari fos un consumidor i participés en el concurs en qualitat de consumidor, res en la present clàusula afectarà als seus drets que com tal li reconeix la legislació vigent.