BASES LEGALS DEL CONCURS “SEGELL BLAU D’AGBAR HONORÍFIC 2018”

Març 2018

Participació mitjançant el programa de TV3, Joc de Cartes

DADES DE L’EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A., amb domicili social al carrer Santa Leonor 39, 28037 de Madrid con CIF: A08000234, organitza sota el nom “Segell Blau d’AgbarHonorífic 2018”, una promoció comercial consistent en un concurs disponible a la pàgina web de josocblau.cat entre les dates 21 de març i 12 de juliol 2018.

DADES BÀSIQUES DE LA PROMOCIÓ

La promoció “Segell Blau d’Agbar Honorífic 2018” es dirigeix exclusivament als restauradors concursants del programa de Tv3 Joc de Cartes, que siguin persones físiques, majors de 18 anys i que compleixin amb els requisits establerts a les bases legals del concurs (d’ara endavant, les Bases), que s’inclouen a continuació.

La participació en la promoció és gratuïta i no implica per part dels usuaris i consumidors l’adquisició onerosa de productes o serveis de l’Empresa organitzadora.

La promoció es regeix pel que es disposa en aquestes Bases, en la política de concursos i en el dret espanyol que resulti d’aplicació.

BASES

1. PREMIS

Els participants en el concurs realitzat a través del programa de Tv3 Joc de Cartes i la pàgina web josocblau.cat, podran optar a guanyar un viatge i un sopar per a dues persones en els tres millors restaurants d’Europa, segons la llista “The world’s50 best restaurants” 2017 http://www.theworlds50best.com/.

Els restaurants són:

  • Mirazur
  • El Celler de Can Roca
  • Osteria Francescana

El premi obtingut en la promoció serà personal i intransferible, per la qual cosa l’usuari que ho hagués guanyat en el concurs no podrà designar a una altra persona com a receptora del mateix. L’usuari guanyador no podrà, en cap cas, sol·licitar un canvi o alteració en l’objecte del premi guanyat

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA PROMOCIÓ 

2.1. Participants

Només podran participar en el concurs aquelles persones físiques, majors de 18 anys que siguin participants de la nova edició del programa “Joc de Cartes” 2018

2.2. Durada de la promoció

La present promoció es durà a terme des del dia 21/03/2018 a les 22 hores fins a les 10 hores del dia 12/07/2018.

2.3. Difusió

La present promoció es donarà a conèixer als usuaris a través del programa de televisió de Tv3 “Joc de Cartes”, la pàgina web josocblau.cat, el perfil d’ Instagram https://www.instagram.com/josocblau/, i el compte de Twitter https://twitter.com/josocblau.

3. FUNCIONAMIENT DE LA PROMOCIÓ

3.1. Sistema de participació 

Optaran al premi final els representants dels restaurants que hagin estat guanyadors del Segell Blau en cadascun dels programes emesos de Joc de Cartes de l’actual temporada 2018 que s’emet en Tv3.  S’atorgarà el premi Segell Blau d’Agbar Honorífic 2018 al restaurant del programa que millor compleixi amb els valors de sostenibilitat de Jo Soc Blau. Un jurat integrat per un representant de Barcelona Restaurants Sostenibles i tres representants de SGAB triaran al restaurant guanyador valorant que el restaurant segueixi els criteris de sostenibilitat relacionats amb en el medi ambient (en relació a l’aigua, electricitat, gas, equips de climatització, disseny del local, gestió de residus…) i a l’ús de productes (quilòmetre zero, proveïdors locals, productes estacionals, amb denominació d’origen…).

Composició del jurat:

  • Representant Barcelona Restaurants Sostenibles
  • Representant Museu Agbar de les Aigües
  • Representant Comunicació Corporativa de SGAB
  • Representant del Defensor del Client Agbar

3.2. Comunicació als guanyadors

El nom del guanyador es donarà a conèixer al programa especial “Joc de Cartes Catering” que s’emetrà per Tv3 al final de la temporada.

3.3. Entrega del premi

El premi es lliurarà al programa especial “Joc de Cartes Catering” i, posteriorment, s’indicarà al guanyador les dates disponibles per realitzar els diferents sopars i viatges.

L’organització del concurs no es fa responsable de qualsevol eventualitat que pugui ocórrer en relació amb el premi i els viatges (circumstàncies polítiques, econòmiques, ambientals), que impedeixi el gaudi del mateix. En cas que els premis no estiguin disponibles, l’empresa es compromet a substituir-los per uns altres d’igual tipus o valor.

L’empresa tampoc es fa responsable de qualsevol perjudici econòmic o indemnització que pugui relacionar-se amb el gaudi del premi.

Els guanyadors assumeixen el viatge sota la seva total responsabilitat i descarreguen a l’empresa en cas de qualsevol accident o eventualitat que pugui ocórrer.

4. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS I DESQUALIFICACIÓ PER PART DE L’EMPRESA ORGANITZADORA

Els participants en la promoció s’obliguen a actuar de bona fe i en compliment estricte del que es disposa en aquestes Bases per assegurar que la present promoció es faci amb igualtat d’oportunitats i conformement a criteris habituals de competició.

L’usuari participant en la promoció accepta que qualsevol inobservança de qualsevol de les Bases constituirà un incompliment de les mateixes reservant-se L’empresa el dret de denegar o retirar a l’usuari participant que hagi incomplert, sense previ avís, la participació en el concurs o fins i tot l’accés al lloc web. L’empresa tindrà la potestat en últim lloc de poder prohibir qualsevol participació que sota el seu criteri no s’ajusti a aquestes Bases.

En cas que L’empresa detecti irregularitats amb posterioritat al lliurament efectiu del premi, es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre unes altres, les tendents a la restitució dels premis obtinguts il·legítimament i la indemnització dels danys i perjudicis causats.

5. FISCALITAT 

El premi objecte d’aquest concurs està subjecte al que es disposa en la normativa reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per la qual cosa l’empresa organitzadora procedirà a realitzar la pertinent retenció o ingrés a compte, d’acord amb la legislació tributària.

6. RESPONSABILITAT

En la mesura permesa per la legislació vigent, L’empresa no serà responsable dels següents danys i pèrdues que pogués sofrir un usuari mitjançant la seva participació en la promoció: danys directes i/o indirectes, pèrdues d’ingressos o vendes; pèrdua de negoci; lucre cessant o pèrdua de contractes; pèrdua d’estalvis previstos; pèrdua de dades; i pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina, i danys punitius.

L’empresa no assumeix responsabilitat alguna per cap error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en el funcionament o la transmissió, fallades en les línies de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat, cancel·lació del concurs o impossibilitat d’efectuar-ho.

L’usuari manifesta i accepta que  “Joc de Cartes”no patrocina, avala ni administra, de manera alguna, la promoció, per la qual cosa l’usuari eximeix a “Joc de Cartes” de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués sorgir derivada de l’organització i funcionament de la promoció.

7. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

A l’efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades que ens faciliti mitjançant la seva participació en la present promoció, facilitats per qualsevol via, seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de Societat General d’Aigües de Barcelona, S. a., amb la finalitat de poder gestionar la seva participació en el concurs. En cap cas, el programa «Joc de Cartes» és responsable de la recollida de les dades esmentades.

Li informem que pot exercitar els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició de les seves dades mitjançant email a contacte@josocblau.cat

Mitjançant l’acceptació de les presents Bases, l’usuari autoritza expressament a l’empresa a utilitzar el seu nom i imatge de forma limitada exclusivament en el referit a les activitats de difusió relacionades amb el present concurs (televisió, premsa, Internet, radio) amb la finalitat de publicitar i/o divulgar el mateix, sense que tingui dret a rebre per això pagament o contraprestació. En particular, l’usuari guanyador de la promoció autoritza expressament a l’empresa a utilitzar el seu nom i imatge per comunicar el resultat del sorteig en el seu blog en el lloc web, https://www.instagram.com/josocblau/ i https://twitter.com/josocblau.

Així mateix, amb l’acceptació de les presents Bases i la participació de l’Usuari en la promoció, aquest autoritza a l’empresa, en cas de resultar agraciat amb el Premi, a realitzar un enregistrament audiovisual sobre el seu gaudi del Premi, autoritzant la difusió de l’enregistrament resultant a través dels mateixos mitjans i canals utilitzats per a la realització de la promoció.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquestes Bases pels interessats i la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï L’empresa.

L’empresa es reserva el dret a modificar aquestes Bases o les condicions de la promoció o cancel·lar el concurs durant el desenvolupament del mateix.

9. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE 

La present promoció es regirà, en tot allò no regulat en aquestes Bases, per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb la promoció serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. En el cas que l’usuari fos un consumidor i participés en el concurs en qualitat de consumidor, res en la present clàusula afectarà als seus drets que com tal li reconeix la legislació vigent.